ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Golden Standard Media Kft. által személyes adatok kezelésére/feldolgozására kerül sor képi és videó felvételeken résztvevők, valamint a céggel kapcsolatban álló személyek személyes adatainak tekintetében.

 1. Az adatkezelő neve: Golden Standard Media Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
 2. Az adatkezelő elérhetőségei: Golden Standard Media Kft. cím: 3816 Gagyvendégi, Báthori u. 8.; telefon: +36-70/368-3200; e-mail: contact@goldenstandard.hu
 3. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Golden Standard Media Kft. képi és videó felvételein résztvevők személyes adatainak feltüntetése
 4. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése:
 5. Érintettek köre: Golden Standard Media Kft. képi és videó felvételein résztvevők, alvállalkozók
 6. Személyes adatok kategóriái: képmás, videó felvétel, hangfelvétel, név, szül. hely idő, anyja neve, állandó lakcím, értesítési cím, TAJ szám, adószám, személyigazolvány szám, telefonszám, e-mail cím
 7. A kezelt adat minősítése: személyes adatok
 8. Az adat formátuma: elektronikus, papír alapú
 9. A személyes adatok kezelésének célja: adatkezelési hozzájárulási nyilatkozathoz, a Standard Series online csatorna, valamint a Golden Standard Media Kft.-hez köthető összes online és offline felületre készítendő kérdőívekhez, műsorokhoz és ezek megjelentetéséhez, reklámozásához, marketing megkeresésekhez.
 10. A különleges személyes adatok kezelésének célja:
 11. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak lejártával a kezelés módja: Adatkezelő a fenti személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 12. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
 • Ha jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem releváns
 1. Az adatok forrása: az érintettől származó
 2. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A személyes adatok megismerésére Adatkezelő, valamint kizárólag azok a személyek jogosultak, akik a Golden Standard Media Kft. Képi és videó felvételein szerepelnek
 3. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
 4. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történik-e személyes adat továbbítás: nem történik továbbítás
 5. Adatkezelés helye: elektronikus formában az Adatkezelő használatában lévő számítógépeken
 6. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében az Adatkezelő az Info tv. rendelkezései alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy köteles az adattitok megőrzésére.
 7. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
 8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett jogai

 1. Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
 • Adatkezelés célja
 • Adatok kategóriái
 • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
 • Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
 • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 • Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
 • Érintett jogai
 • Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 1. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
 • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • jogellenes adatkezelés,
 • jogi kötelezettség teljesítése céljából.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:

 • véleménynyilvánítás szabadságához,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 • közérdekből a népegészségügy területén,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • jogi igények érvényesítéséhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).
 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:

 • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
 • közvetlen üzletszerzési cél esetén,
 • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 1. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. jogszabály lehetővé teszi,
 3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:

 • emberi beavatkozást kérni,
 • álláspontját kifejezni,
 • a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogorvoslat

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 1. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 1. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

 1. Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

 1. Közigazgatási bírság

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kapcsolat

Telefon: +36 70 368 3200

E-mail: contact@goldenstandard.hu

Cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 22.